• Заявление Политсовета Союза Левых Сил

  по поводу разрушительных процессов в экономике Украины и неспособности действующей власти преодолеть кризисные явления

   

  В Украине продолжает нарастать кризис в экономике и социальной сфере: практически все граждане Украины уже ощутили на себе его последствия.

  Закрыты сотни предприятий, некоторые отрасли сократили производство на 2/3. На улице оказалось свыше миллиона работников. Нарастает скрытая безработица через сокращение оплаченной рабочей недели и рабочего дня, вынужденные отпуска без оплаты. Стремительно падают размеры зарплат и возрастают долги из зарплаты. Большинство населения уже не в возможности оплачивать коммунальные расходы. Большие и маленькие города становятся банкротами и массово отключаются от газоснабжения.

  Ответственность за следствия такой ситуации несет Премьер-министр Ю. Тимошенко, Президент В. Ющенко и политические силы, которые их поддерживают.

  Подробнее…

 • (Украинский) Заява Політради Союзу Лівих Сил

  з приводу руйнівних процесів в економіці України і нездатності чинної влади подолати кризові явища

   

  В Україні продовжує наростати криза в економіці і соціальній сфері: практично усі громадяни України вже відчули на собі її наслідки.

  Закриті сотні підприємств, деякі галузі скоротили виробництво на 2/3. На вулиці опинився понад мільйон працівників. Наростає приховане безробіття через скорочення оплаченого робочого тижня і робочого дня, вимушені відпустки без оплати. Стрімко падають розміри зарплат і зростають борги із зарплати. Більшість населення вже не в змозі оплачувати комунальні витрати. Великі і маленькі міста стають банкрутами і масово відмикаються від газопостачання.

  Відповідальність за наслідки такої ситуації несе Прем’єр-міністр Ю. Тимошенко, Президент В. Ющенко і політичні сили, які їх підтримують.

  Подробнее…

 • (Украинский) Політрада СЛС вирішила висунути Василя Волгу кандидатом Президенти

  Політрада Союзу Лівих Сил схвалила діяльність лідера партії Василя Волги, спрямовану на «розвиток партії як самостійної ідеологічної політичної сили» і рекомендувала З’їзду партії висунути його кандидатуру на пост Президента України.

  Рішення було прийнято «з огляду на соціально-економічну ситуацію, що стрімко погіршується, у країні, нездатність влади протистояти кризовим явищам в економіці, забезпечити навіть елементарні права людини, а також запропонувати реальний і зрозумілий вихід із кризи, що наростає недовіра громадян України до всіх гілок і інститутів діючої влади».

  Ми переконані, що всі дії влади по боротьбі із кризою приводять до зубожіння більшої частини населення, остаточного руйнування середнього класу й стрімкого збагачення фінансових спекулянтів і корпорацій, інтереси яких виражає діюча владна верхівка.  

  У цьому зв’язку Союз Лівих Сил вимагає негайної відставки Кабінету міністрів Тимошенко й формування позапартійного уряду професіоналів з метою здійснення дійсно ефективних кроків по виведенню країни з економічної й соціальної кризи.

  Ми закликаємо всі свої партійні структури активно підтримувати народні протестні рухи, які вимагають корінної зміни політичної системи й діючих владних еліт.

 • Политсовет СЛС решил выдвинуть Василия Волгу кандидатом Президенты

  Политсовет Союза Левых Сил одобрил деятельность лидера партии Василия Волги, направленную на «развитие партии как самостоятельной идеологической политической силы» и рекомендовал съезду партии выдвинуть его кандидатуру на пост президента Украины.

  Решение было принято «учитывая стремительно ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в стране, неспособность власти противостоять кризисным явлениям в экономике, обеспечить даже элементарные права человека, а также предложить реальный и понятный выход из кризиса, нарастающее недоверие граждан Украины ко всем ветвям и институтам действующей власти».

  Мы убеждены, что все действия власти по борьбе с кризисом приводят к обнищанию большей части населения, окончательного разрушения среднего класса и стремительного обогащения финансовых спекулянтов и корпораций, интересы которых выражает действующая властная верхушка.  

  В этой связи Союз Левых Сил требует немедленной отставки Кабинета министров Тимошенко и формирования внепартийного правительства профессионалов с целью осуществления действительно эффективных шагов по выводу страны из экономического и социального кризиса.

  Мы призываем все свои партийные структуры активно поддерживать народные протестные движения, которые требуют коренного изменения политической системы и действующих властных элит.